1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

O B A V E Š T E NJ E   Z A   S T U D E N T E


Poštovani studenti,

U cilju realizacije nastave na daljinu za vreme  trajanja vanrednog stanja, na sledećem linku možete preuzeti potrebne materijale za pripremu ispita.

Sve dodatne informacije možete dobiti putem mail-a predmetnih nastavnika.


LINK


Servo sistem

       Modularni Servo je dizajniran prvenstveno za učenje i praktične potvrde osnovnih i naprednih upravljačkih metoda. Metode uključuju demonstriranje tipičnih promenljivih faktora kao što su trenje, kočenje i inercija kao i veliki broj upravljačkih metoda pozicije i brzine, u rasponu od PID do LQ i vremenski optimalnog upravljanja. Modul motora jednosmerne struje može se povezati za nekoliko drugih modula. Veliki broj linearnih i nelinearnih mehaničkih modula su dizajnirani da demonstriraju delovanje zazora, kočenja, elastičnosti i trenja. Sve jedinice se mogu individulano istraživati pre kompletiranja sistema. Modul kočenja se sastoji od paramagnetičkog diska koji se kreće između polova permanentnog magneta. Modul inercije je opremljen masivnim metalnim cilindrom. Čelična šina osnove obezbeđuje fiksiranje modula i njihovu nepokretnost, čime se stvara imitacija blok šematskog dijagrama. Sve električne veze su ostvarene unutar softvera. Nisu potrebna mehanička znanja za ispravno montiranje sistema.
 

            Modularni Servo radi preko računarski zasnovanog digitalnog kontrolera. Računar komunicira sa pozicionim senzorom i motorom preko ulazno/izlazne table i napojnog interfejsa. Kontrola ulazno/izlazne table  vrši se preko softvera u realnom vremenu a izvršava u Matlab/Simulink okruženju. Pre-programirana biblioteka kontrolera i Simulink modela podržava Modularni Servo. U potpunosti se može izvršiti sveobuhvatni opseg eksperimenata korišćenjem Modularnog Serva i pratećeg softvera.

 

 

XV International Conference
SAUM 2020

U ime asocijacije Srbije za sisteme, automatsko upravljanje i merenja, zadovoljstvo nam je da vas pozovemo na XV  Medunarodnu Konferenciju SAUM 2020, koja ce se održati na Elektronskom i Mašinskom fakultetu, Univerziteta u Nišu, od 12. i 13. novembra 2020. godine. 

  Facta Universitatis, Series: Automatic Control and Robotics

Is an open access peer-reviewed international journal published by the University of Niš (Republic of Serbia). We publish high quality, refereed papers three times a year. Papers reporting original research or extended versions of the already published conference/journal papers are all welcome.
 

Modul za Upravljanje sistemima je veoma atraktivan za buduće studente, jer omogućava sticanje znanja iz više naučnih oblasti. Pre svega, na ovom smeru budući inžinjeri se osposobljavaju za projektovanje, realizaciju i primenu sistema za upravljanje korišćenjem savremenih računara, mikrokontrolera i digitalnih procesora signala. Tokom školovanja, studenti stiču znanja iz računarske tehnike i informatike, elektronike, sistema automatskog upravljanja, robotike, merenja, energetike i telekomunikacija. Omogućeno je praktično obrazovanje i usavršavanje u oblastima primene mikroprocesora i mikrokontrolera, programabilnih logičkih kontrolera, robota i manupulatora, sistema s veštačkom inteligencijom, uređaja za merenje i akviziciju podataka, specijalizovanih računarskih sistema za ugradnju, kao i velikih računarskih sistema u upravljanju složenim procesima. Ovaj modul omogućava diplomiranim inžinjerima zapošljavanje u svim granama industrije, energetike, rudarstva, građevinarstva, kao i u komulalnoj privredi i uslužnim delatnostima.