1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

O B A V E Š T E NJ E   Z A   S T U D E N T E


Poštovani studenti,

U cilju realizacije nastave na daljinu za vreme  trajanja vanrednog stanja, na sledećem linku možete preuzeti potrebne materijale za pripremu ispita.

Sve dodatne informacije možete dobiti putem mail-a predmetnih nastavnika.


LINK


Model toranjskog krana

         Kontrolni cilj: pratiti trajektoriju bez oscilovanja tereta. Trodimenzinalni laboratorijski model krana odgovara modernim strukturama kranova koji obezbeđuju najbolju kombinaciju težinskih i visinskih sposobnosti za rad. Laboratorijski model izrazito nelinearnog sistema sa više ulaza i više izlaza opremljen je sa odgovarajućim sistemskim senzorima - jedinstvenom jedinicom za merenje uglova. 

        Svaki kran se sastoji od dugog horizontalnog floka (radnog kraka) i kraćeg horizontalnog kraka koji sadrži kontrategove za balansiranje. Oba su montirani na vertikalnoj osnovi (jarbolu) na kojoj je postavljena jedinica za upravljanje - oprema i motor koji omogućavaju rotiranje krana. Sistem je u potpunosti integrisan u MATLAB/SIMULINK programskom paketu i radi u realnom vremenu. Određeni broj pre-programiranih eksperimenata upravljačkih algoritama su već uimplementirani u korisnički paket. Oni predstavljaju odgovarajuću osnovu za dalje razvijanje novih upravljačkih algoritama. Brzo unapređivanje realnih upravljačkih algoritama postaje sve lakše (nije potreban kod u C-u). Postoje 3 upravljačka uređaja (DC motor sa odgovarajućom opremom) i 5 ugaonih enkodera. Radni krak se pokreće pomoću prvog snažnog motora. Kolica na radnoj šini se pomeraju napred-nazad preko prenosnog kaiša i pomoću sekundarnog motora. Podizanje opterećenja se obavlja preko trećeg motora. Cilj upravljanja je praćenje željene 3D trajektorije uz zadržavanje minimalne amplitude oscilovanja opterećenja.

XV International Conference
SAUM 2020

U ime asocijacije Srbije za sisteme, automatsko upravljanje i merenja, zadovoljstvo nam je da vas pozovemo na XV  Medunarodnu Konferenciju SAUM 2020, koja ce se održati na Elektronskom i Mašinskom fakultetu, Univerziteta u Nišu, od 12. i 13. novembra 2020. godine. 

  Facta Universitatis, Series: Automatic Control and Robotics

Is an open access peer-reviewed international journal published by the University of Niš (Republic of Serbia). We publish high quality, refereed papers three times a year. Papers reporting original research or extended versions of the already published conference/journal papers are all welcome.
 

Modul za Upravljanje sistemima je veoma atraktivan za buduće studente, jer omogućava sticanje znanja iz više naučnih oblasti. Pre svega, na ovom smeru budući inžinjeri se osposobljavaju za projektovanje, realizaciju i primenu sistema za upravljanje korišćenjem savremenih računara, mikrokontrolera i digitalnih procesora signala. Tokom školovanja, studenti stiču znanja iz računarske tehnike i informatike, elektronike, sistema automatskog upravljanja, robotike, merenja, energetike i telekomunikacija. Omogućeno je praktično obrazovanje i usavršavanje u oblastima primene mikroprocesora i mikrokontrolera, programabilnih logičkih kontrolera, robota i manupulatora, sistema s veštačkom inteligencijom, uređaja za merenje i akviziciju podataka, specijalizovanih računarskih sistema za ugradnju, kao i velikih računarskih sistema u upravljanju složenim procesima. Ovaj modul omogućava diplomiranim inžinjerima zapošljavanje u svim granama industrije, energetike, rudarstva, građevinarstva, kao i u komulalnoj privredi i uslužnim delatnostima.