1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

O B A V E Š T E NJ E   Z A   S T U D E N T E


Poštovani studenti,

U cilju realizacije nastave na daljinu za vreme  trajanja vanrednog stanja, na sledećem linku možete preuzeti potrebne materijale za pripremu ispita.

Sve dodatne informacije možete dobiti putem mail-a predmetnih nastavnika.


LINK


        
 
        Dvo-rotorski aerodinamički sistem je laboratoriski set sa više ulaza i izlaza dizajniran za upravljačke eksperimente. U određenim aspektima svog ponašanja veoma je sličan helikopteru koji sa gledišta upravljanja predstavlja izrazito nelinearan sistem.
 
           Model se sastoji od vratila montiranog na osnovi na takav način da može slobodno rotirati i u horizontalnoj i vertikalnoj ravni. Na oba kraja vratila nalaze se rotori (glavni i repni) koji se pokreću pomoću DC motora. Ruka protivteže sa kontra tegovima se montira na sredini vratila. Stanje vratila se opisuje pomoću četiri procesnih promenljivih: horizontalnih i vertikalnih uglova koji se mere pomoću ugaonih enkodera i dve ugaone brzine. Dve dodatne promenljive stanja su ugaone brzine  dva rotora, koje se mere pomoću senzora brzine - montiranih sa osovinom DC motora. Kod stvarnog helikoptera aerodinamička sila se upravlja (kontroliše) promenom ugla „napada“.  U laboratorijskom setu ovaj ugao je fiksiran. Aerodinamičkom silom se upravlja promenom brzine rotora. Svaki rotor utiče na oba poziciona ugla.
 
           Sistem je dizajniran da funkcioniše sa eksternim računarom - baziranim digitalnim regulatorom. Upravljački računar dobija podatke o poziciji, odnosno ugaonim brzinama pomoću odgovarajućeg I/O modula i jedinice za napajanje. I/O modul se upravlja u realnom vremenu pomoću softvera koji radi u MATLAB/Simulink RTW/RTWT okruženju. Pre-programirana biblioteka regulatora i simulink modela je uključeni u osnovnom paketu kako bi se olakšalo dalje razvijanje sopstvenih regulatora.
 

XV International Conference
SAUM 2020

U ime asocijacije Srbije za sisteme, automatsko upravljanje i merenja, zadovoljstvo nam je da vas pozovemo na XV  Medunarodnu Konferenciju SAUM 2020, koja ce se održati na Elektronskom i Mašinskom fakultetu, Univerziteta u Nišu, od 12. i 13. novembra 2020. godine. 

  Facta Universitatis, Series: Automatic Control and Robotics

Is an open access peer-reviewed international journal published by the University of Niš (Republic of Serbia). We publish high quality, refereed papers three times a year. Papers reporting original research or extended versions of the already published conference/journal papers are all welcome.
 

Modul za Upravljanje sistemima je veoma atraktivan za buduće studente, jer omogućava sticanje znanja iz više naučnih oblasti. Pre svega, na ovom smeru budući inžinjeri se osposobljavaju za projektovanje, realizaciju i primenu sistema za upravljanje korišćenjem savremenih računara, mikrokontrolera i digitalnih procesora signala. Tokom školovanja, studenti stiču znanja iz računarske tehnike i informatike, elektronike, sistema automatskog upravljanja, robotike, merenja, energetike i telekomunikacija. Omogućeno je praktično obrazovanje i usavršavanje u oblastima primene mikroprocesora i mikrokontrolera, programabilnih logičkih kontrolera, robota i manupulatora, sistema s veštačkom inteligencijom, uređaja za merenje i akviziciju podataka, specijalizovanih računarskih sistema za ugradnju, kao i velikih računarskih sistema u upravljanju složenim procesima. Ovaj modul omogućava diplomiranim inžinjerima zapošljavanje u svim granama industrije, energetike, rudarstva, građevinarstva, kao i u komulalnoj privredi i uslužnim delatnostima.