1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

O KATEDRI

                          

S leva na desno, gornji red: dipl. inž. Saša Nikolić, asistent; dr Dragan Antić, redovni profesor; dipl. inž. Staniša Perić,  asistent; dipl. inž. Darko Todorović,asistent; dr Boban Veselić, asistent; dr Marko Milojković, docent
srednji red: dr Bratislav Danković, redovni profesor; dr Darko Mitić, docent; dr Milica Naumović, redovni profesor
donji red: dr Goran S. Đorđević, redovni profesor; dr Zoran Jovanović, vanredni profesor

         U kontekstu aktuelnog nastavnog plana Katedra za automatiku matična je sledećim studijskim programima: Upravljanje sistemima na master akademskim studijama, modulu Upravljanje sistemima na programu Elektrotehnika i računarstvo doktorskih studija, kao i smeru Industrijska automatika u okviru Elektrotehnike i informacionih tehnologija na osnovnim strukovnim studijama. Na akademskom studijskom programu Upravljanje sistemima, nastava se izvodi kroz dva modula: Automatsko upravljanje i Računarsko upravljanje sistemima i merna tehnika, pri čemu se studenti osposobljavaju za kreiranje, projektovanje i realizaciju savremenih sistema za upravljanje, kao i za primenu računarske i merne tehnike u upravljanju složenim tehnološkim procesima. 

         Trend razvoja savremenih kompleksnih sistema od inženjera ove struke zahteva širok spektar sistemskih znanja, kako bi mogli rešavati praktične inženjerske probleme, otvarati nove poslovne mogućnosti i kako bi tokom svog radnog angažmana mogli koristiti tehnološki napredak ostvaren u pojedinim disciplinama. Vizija daljeg razvoja Katedre za automatiku povezana je sa rastućom potražnjom inženjera, koji pored osnovnih veština i znanja, poseduju i obrazovanje u teoriji sistema. Usavršavanje nastavnog procesa podrazumeva osavremenjavanje nastavnih sadržaja, posete stručnim sajmovima, osavremenjavanje postojećih laboratorija novom opremom, aktivno učešće studenata u radu laboratorija, itd. Pored toga, osoblje Katedre ima zadatak permanentnog stručnog usavršavanja i napredovanja kroz sticanje viših naučnih zvanja, a poželjna su i česta studijska putovanja i ostvarivanje saradnje s inostranim univerzitetima.
 
      Neposredni ciljevi Katedre za automatiku usklađeni su sa očekivanim razvojem privrednog okruženja i evropskim integracionim procesima. Brz tehnološki napredak u srodnim discipilinama, pre svega u računarstvu u najširem smislu, zahteva aktuelizaciju nastavnih programa. Takođe, otvara se niz novih oblasti u kojima istraživanja interdisciplinarnog karaktera postaju neminovnost. Na osnovu ova dva pravca delovanja postavljeni su i opšti ciljevi: institucionalno povezivanje sa srodnim fakuletima u inostranstvu u cilju zajedničkog učestvovanja na projektima koje finansira EU, kontinuirano unapređenje nastavnih programa u sklopu reforme visokog obrazovanja u Srbiji uz razvoj sopstvenih tehnoloških osnova nastavnog procesa, angažovanje na projektima Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije, formiranje novih laboratorija i centara na fakultetu.
 
 
 
 

Modul za Upravljanje sistemima je veoma atraktivan za buduće studente, jer omogućava sticanje znanja iz više naučnih oblasti. Pre svega, na ovom smeru budući inžinjeri se osposobljavaju za projektovanje, realizaciju i primenu sistema za upravljanje korišćenjem savremenih računara, mikrokontrolera i digitalnih procesora signala. Tokom školovanja, studenti stiču znanja iz računarske tehnike i informatike, elektronike, sistema automatskog upravljanja, robotike, merenja, energetike i telekomunikacija. Omogućeno je praktično obrazovanje i usavršavanje u oblastima primene mikroprocesora i mikrokontrolera, programabilnih logičkih kontrolera, robota i manupulatora, sistema s veštačkom inteligencijom, uređaja za merenje i akviziciju podataka, specijalizovanih računarskih sistema za ugradnju, kao i velikih računarskih sistema u upravljanju složenim procesima. Ovaj modul omogućava diplomiranim inžinjerima zapošljavanje u svim granama industrije, energetike, rudarstva, građevinarstva, kao i u komulalnoj privredi i uslužnim delatnostima.