1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

                Katedra za automatiku objedinjuje rad tri naučne i dve nastavne laboratorije. Nastavne laboratorije su: Laboratorija za analogne sisteme i regulaciju elektromotornih pogona (izvodi se nastava iz predmeta Regulacija elektromotornih pogona); Laboratorija za digitalne sisteme i upravljanje procesima (izvodi se nastava iz predmeta: Digitalni sistemi automatskog upravljanja, Upravljanje procesima). Nastava se takođe izvodi i kroz tri naučnoistraživačke laboratorije: Laboratorija za automatiku (izvodi se nastava iz predmeta: Automatika, Upravljanje sistemima); Laboratorija za robotiku i automatizaciju (izvodi se nastava iz predmeta: Uvod u robotiku, Mehatronika); Laboratorija za modeliranje, simulaciju i upravljanje sistemima (izvodi se nastava iz predmeta: Modeliranje i simulacija dinamičkih sistema, Skada sistemi). Pored podrške u nastavi, oprema laboratorija koristi se i za potrebe istraživačkog rada na domaćim i inostranim projektima.

Laboratorija za analogne sisteme i regulaciju elektromotornih pogona

Laboratorija za digitalne sisteme i upravljanje procesima

Laboratorija za automatiku

Laboratorija za robotiku i automatizaciju

Laboratorija za modeliranje, simulaciju i upravljanje sistemima

 

Modul za Upravljanje sistemima je veoma atraktivan za buduće studente, jer omogućava sticanje znanja iz više naučnih oblasti. Pre svega, na ovom smeru budući inžinjeri se osposobljavaju za projektovanje, realizaciju i primenu sistema za upravljanje korišćenjem savremenih računara, mikrokontrolera i digitalnih procesora signala. Tokom školovanja, studenti stiču znanja iz računarske tehnike i informatike, elektronike, sistema automatskog upravljanja, robotike, merenja, energetike i telekomunikacija. Omogućeno je praktično obrazovanje i usavršavanje u oblastima primene mikroprocesora i mikrokontrolera, programabilnih logičkih kontrolera, robota i manupulatora, sistema s veštačkom inteligencijom, uređaja za merenje i akviziciju podataka, specijalizovanih računarskih sistema za ugradnju, kao i velikih računarskih sistema u upravljanju složenim procesima. Ovaj modul omogućava diplomiranim inžinjerima zapošljavanje u svim granama industrije, energetike, rudarstva, građevinarstva, kao i u komulalnoj privredi i uslužnim delatnostima.