1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Teorija sistema

Cilj predmeta
Ovladavanje sadržajima iz oblasti teorije sistema upravljanja. Osposobljavanje sudenata za praćenje literature i aktivan  naučno-istraživački rad u oblasti sistema upravljanja.
Ishod predmeta  
Sposobnost kritičke analize postojećih rešenja i dolazak do originalnih rešenja u odabranim oblastima iz teorije sistema pravljanja.  
Sadržaj predmeta
Definicija sistema, primeri, istorijat, značaj i  klasifikacija  sistema automatskog upravljanja. Osnovni principi upravljanja. Matematički opis dinamičkih sistema. Unificirani prilaz analizi sistema. Glavne performanse sistema. Specifikacija zahteva i principi projektovanja upravljačkih sistema. Evaluacija performansi. Inženjerski problemi. MATLAB implementacije.
Metode izvođenja nastave
Oblici nastave (klasična - predavanja ili mentorska – konsultacije) prilagođavaju se broju studenata. Aktivno učešće studenata stimuliše se na taj način što studenti dobijaju pojedine sadržaje koje su u obavezi javno na času da izlože. Proučavajući naučne časopise i ostalu literaturu, student samostalno produbljuje gradivo sa predavanja, a kroz konsultacije i studijski istraživački rad sa nastavnikom student se osposobljava za samostalno pisanje naučnog rada.
Student je obavezan da samostalno uradi projekat.


Modeliranje dinamičkih sistema

 
Cilj predmeta
Sticanje znanja o matematičkim modelima dinamičkih sistema, savremenim tehnikama modeliranja i metodama za formiranje tih modela.
Ishod predmeta  
Znanje o praktičnim načinima za dobijanje modela mehaničkih, električnih, elektromehaničkih, hidrauličkih, termičkih, hemijskih i tehnoloških procesa primenom kvalitativnog modeliranja, veštačkih neuronskih mreža i genetičkih algoritama.
Sadržaj predmeta
Pojam modela dinamičkog sistema. Teorija sličnosti. Klasifikacija modela. Metodi formiranja matematičkih modela. Objektno-orijentisano modeliranje sistema. Grafičke tehnike modeliranja. Formiranje matematičkih modela mehaničkih, hidrauličkih, termičkih, hemijskih i tehnoloških procesa. Modeliranje industrijskih sistema. Modeliranje ekoloških sistema. Kvalitativno modeliranje. Induktivno zaključivanje. Veštačke neuro mreže. Genetički algoritmi. Tehnike validizacije i verifikacije modela.
Metode izvođenja nastave
Oblici nastave (klasična - predavanja ili mentorska – konsultacije) prema broju studenata. Pomoću naučnih časopisa i ostale literature, student produbljuje gradivo sa predavanja, a kroz konsultacije i studijski istraživački rad sa nastavnikom student se osposobljava za samostalno pisanje naučnog rada. Student je obavezan da samostalno uradi projekat.
 

Računarsko upravljanje sistemima

 
Cilj predmeta
Sticanje znanja o metodama upravljanja složenim tehnološkim procesima, centralizovanom, distribuiranom i hijerarhijskom upravljanju.
Ishod predmeta  
Znanje o primeni računarskih sistema u projektovanju i realizaciji upravljačkih sistema u procesnoj industriji, upravljanju komunalnim sistemima i numeričkim alatnim mašinama.
Sadržaj predmeta
Problemi upravljanja složenim tehnološkim procesima. Centralizovano upravljanje. Distribuirano upravljanje. Hijerarhijsko upravljanje. Izbor računara za upravljanje u realnom vremenu. Ulazno izlazni uređaji. Programska podrška za upravljanje sistemima u realnom vremenu. Sprezanje računara sa tehnološkim procesima. Primena mikroračunara u projektovanju i realizaciji upravljačkih sistema. Primena PLC sistema u upravljanju procesima. Primena računara u procesnoj industriji, u upravljanju alatnim mašinama i u upravljanju komunalnim sistemima.  
Metode izvođenja nastave
Oblici nastave (klasična - predavanja ili mentorska – konsultacije) prema broju studenata. Pomoću naučnih časopisa i ostale literature, student produbljuje gradivo sa predavanja, a kroz konsultacije i studijski istraživački rad sa nastavnikom student se osposobljava za samostalno pisanje naučnog rada. Student je obavezan da samostalno uradi projekat.
 

Robotika i automatizacija

 
Cilj predmeta
Razumevanje specifičnosti, opravdanosti i potrebe automatizovane proizvodnje. Upoznavanje sa osnovnim komponentama automatizacije. Robot kao univerzalna mašina.
Ishod predmeta  
Principi gradnje sistema za automatizaciju. Elementi i sistemi automatizacije i njihove funkcionalne veze. Projektovanje i instalacija sistema automatizovane proizvodnje. Programabilni logički kontroleri. Primena robota u automatizaciji proizvodnje.
Sadržaj predmeta
Proizvodni sistem. Osnovne proizvodne strategije. Produktivnost i fleksibilnost u proizvodnji. Neuređenost sredine kao motiv primene robotike. Roboti u proizvodnim i neproizvodnim sredinama. Osnovne konstrukcije robota. Senzori robota. Završni
uređaji robota. Upravljanje kretanjem i programiranje robota. Sistemi za viziju. Transportni sistemi. Programabilni logički kontroleri. Industrijski interfejsi. Formiranje fleksibilne proizvodne ćelije.
Metode izvođenja nastave
Multimedijalna i interaktivna predavanja. Pokazne i auditivne vežbe.
 

Inteligentno upravljanje

 
Cilj predmeta
Razumevanje savremene teorije upravljanja i upoznavanje studenata sa tehnikama i odabranim primerima inteligentnog upravljanja. Osposobljavanje sudenata za praćenje literature i aktivan naučno-istraživački rad u oblasti savremenih sistema upravljanja.
Ishod predmeta  
Sposobnost kritičke analize postojećih rešenja i osposobljavanje studenata za uspešno snalaženje u rešavanju različitih upravljačkih problema na nekonvencionalan način korišćenjem savremenih prilaza, uz eventualan dolazak do originalnih rešenja.
Sadržaj predmeta
U zavisnosti od opredeljenja, student u dogovoru sa rukovodiocem programa bira neki od modula: Adaptivno upravljanje; Fazi upravljanje; Neuronske mreže u identifikaciji i upravljanju.
Metode izvođenja nastave
Oblici nastave (klasična - predavanja ili mentorska – konsultacije) prilagođavaju se broju studenata. Aktivno učešće studenata stimuliše se na taj način što studenti dobijaju pojedine sadržaje koje su u obavezi javno na času da izlože. Proučavajući naučne časopise i ostalu literaturu, student samostalno produbljuje gradivo sa predavanja, a kroz konsultacije i studijski istraživački rad sa nastavnikom student se osposobljava za samostalno pisanje naučnog rada. Student je obavezan da samostalno uradi projekat.
 

Tehnike digitalnog upravljanja

 
Cilj predmeta
Ovladavanje sadržajima iz oblasti tehnika digitalnog upravljanja. Osposobljavanje sudenata za praćenje literature i aktivan naučno-istraživački rad u oblasti digitalnih sistema upravljanja.
Ishod predmeta  
Sposobnost kritičke analize postojećih rešenja i dolazak do originalnih rešenja u odabranim oblastima iz teorije digitalnih sistema upravljanja.  
Sadržaj predmeta
Savremena teorija digitalnih sistema upravljanja. Proces diskretizacije u teoriji digitalnog procesiranja signala i teoriji digitalnog upravljanja. Unificirani prilaz analizi i sintezi sistema digitalnog upravljanja.  
Metode izvođenja nastave
Oblici nastave (klasična - predavanja ili mentorska – konsultacije) prilagođavaju se broju studenata. Aktivno učešće studenata stimuliše se na taj način što studenti dobijaju pojedine sadržaje koje su u obavezi javno na času da izlože. Proučavajući naučne časopise i ostalu literaturu, student samostalno produbljuje gradivo sa predavanja, a kroz konsultacije i studijski istraživački rad sa nastavnikom student se osposobljava za samostalno pisanje naučnog rada. Student je obavezan da samostalno uradi projekat.
 

Optimalno upravljanje

 
Cilj predmeta
Sticanje znanja o savremenim metodima za optimalno upravljanje industrijskim sistemima kao i optimalnom upravljanju diskretnim sistemima.
Ishod predmeta  
Znanja o projektovanju optimalnih regulatora i njihovoj primeni u industriji i distribuiranim sistemima. Znanja o formiranju optimalnih strategija upravljanja i njihovoj primeni u upravljanju složenim i hijerarhijskim sistemima.
Sadržaj predmeta
Varijacioni metod. Princip maksimuma. Normalni i singularni problem optimalnog upravljanja. Struktura optimalnog regulatora. Projektovanje optimalnih regulatora. Odabrana poglavlja iz optimizacije dinamičkih sistema. Dinamičko programiranje. Belman-Hamilton-Jakobijeva diferencijalna jednačina. Rešenje kao funkcija vektora stanja. Singularno upravljanje u nekim problemima sa linearnim sistemom i kvadratnim funkcionalom. Optimalno upravljanje diskretnim sistemima.
Metode izvođenja nastave
Oblici nastave (klasična - predavanja ili mentorska – konsultacije) prema broju studenata. Pomoću naučnih časopisa i ostale literature, student produbljuje gradivo sa predavanja, a kroz konsultacije i studijski istraživački rad sa nastavnikom student se osposobljava za samostalno pisanje naučnog rada. Student je obavezan da samostalno uradi projekat.
 

Sistemi promenljive strukture

 
Cilj predmeta
Sticanje znanja o sistemima promenljive strukture i kliznim režimima i njihovoj primeni u upravljanju kontinualnim  i diskretnim sistemima.
Ishod predmeta  
Znanja o metodama za realizaciju upravljačkih sistema sa promenljivom strukturom i njihovoj primeni u industrijskim procesima.
Sadržaj predmeta
Pojam sistema promenljive strukture i kliznih režima. Kontinualni i diskretni klizni režimi. Kvaziklizni režimi. Osobine sistema s kliznim režimima. Uslovi invarijantnosti. Problemi matematičkog opisivanja kliznih režima. Metoda Filipova. Metoda ekvivalentnog upravljanja. Stabilnost  sistema s kliznim režimom. Sistemi sa skalarnim i vektorskim upravljanjem. Metode realizacije kliznih režima kod multivarijabilnih sistema. Metode za ublažavanje treperenja. Problemi realizacije sistema s kliznim režimima. Kliznih režima kod sistema sa konačnim nulama. Realizacija kliznih režima na osnovu merenja ulaza i izlaza objekta. Primeri  praktične primene kliznih režima.
Metode izvođenja nastave
Oblici nastave (klasična - predavanja ili mentorska – konsultacije) prema broju studenata. Pomoću naučnih časopisa i ostale literature, student produbljuje gradivo sa predavanja, a kroz konsultacije i studijski istraživački rad sa nastavnikom student se osposobljava za samostalno pisanje naučnog rada. Student je obavezan da samostalno uradi projekat.
 

Distribuirano računarsko upravljanje

 
Cilj predmeta
Sticanje znanja o distribuiranim upravljačkim sistemima, komunikacionim mrežama i upravljačkim algoritmima za distribuirane sisteme.
Ishod predmeta  
Znanja o praktičnim primenama metoda za upravljanje distribuiranim sistemima primenom savremene računarske tehnike, projektovanju distribuiranih upravljačkih sistema i njihovoj evaluvaciji.  
Sadržaj predmeta
Konfiguracija distribuiranih upravljačkih sistema. Komunikacione mreže. Upravljački algoritmi u distribuiranim upravljačkim sistemima. Ekonomska opravdanost distribuiranog upravljanja. Evaluacija distribuiranih računarskih upravljačkih sistema. Mikroračunarske upravljačke mreže. Trendovi u distribuiranom računarskom upravljanju.
Metode izvođenja nastave
Oblici nastave (klasična - predavanja ili mentorska – konsultacije) prema broju studenata. Pomoću naučnih časopisa i ostale literature, student produbljuje gradivo sa predavanja, a kroz konsultacije i studijski istraživački rad sa nastavnikom student se osposobljava za samostalno pisanje naučnog rada. Student je obavezan da samostalno uradi projekat.
 

Upravljanje manipulatorima

 
Cilj predmeta
Upravljanje spregnutim dinamičkim sistemom na bazi modela dinamike i aktuatora. Praktični problemi upravljanja kod industrijskih robota.
Ishod predmeta  
Hijerarhijski pristup upravljanju u robotici. Modeli aktuatora i senzora. Linearni zakoni upravljanja u pozicioniranju i praćenju. Problem praćenja trajektorije. Centralizovano upravljanje. Centralizovano potiskivanje poremećaja. Impedansno upravljanje. Kontroleri sa otvorenom arhitekturom. Programiranje robota u vizuelnom okruženju.
Sadržaj predmeta
Problem upravljanja u robotici. Hijerarhija upravljačkih zakona u robotici. Osnovni nivo upravljanja u robotici. Modeliranje mehanizma robota. Modeli aktuatora i senzora. Raspregnuto upravljanje. Linearni zakoni upravljanja. Upravljanje sa sračunatim momentom. Problem praćenja trajektorije. Centralizovano upravljanje. Centralizovano potiskivanje poremećaja. Robustno upravljanje. Impedansno upravljanje. Adaptivno upravljanje. Inteligentni kontroler na bazi modela interakcije. Kontroleri sa otvorenom arhitekturom. Specifičnosti kontrolera robota. Programiranje robota. Integracija robota u proizvodnju.  
Metode izvođenja nastave
Multimedijalna i interaktivna predavanja. Pokazne i auditivne vežbe.

Modul za Upravljanje sistemima je veoma atraktivan za buduće studente, jer omogućava sticanje znanja iz više naučnih oblasti. Pre svega, na ovom smeru budući inžinjeri se osposobljavaju za projektovanje, realizaciju i primenu sistema za upravljanje korišćenjem savremenih računara, mikrokontrolera i digitalnih procesora signala. Tokom školovanja, studenti stiču znanja iz računarske tehnike i informatike, elektronike, sistema automatskog upravljanja, robotike, merenja, energetike i telekomunikacija. Omogućeno je praktično obrazovanje i usavršavanje u oblastima primene mikroprocesora i mikrokontrolera, programabilnih logičkih kontrolera, robota i manupulatora, sistema s veštačkom inteligencijom, uređaja za merenje i akviziciju podataka, specijalizovanih računarskih sistema za ugradnju, kao i velikih računarskih sistema u upravljanju složenim procesima. Ovaj modul omogućava diplomiranim inžinjerima zapošljavanje u svim granama industrije, energetike, rudarstva, građevinarstva, kao i u komulalnoj privredi i uslužnim delatnostima.