1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

II GODINA


Sem.

Šifra

Naziv predmeta

P+V+DON

ESPB

III

       
 

2OEU3O01

Električna kola

2+2+0

6

 

2OEU3O02

Osnovi elektronike

3+2+1

6

 

2OEU3O03

Metrologija električnih veličina

2+1+2

6

 

2OEU3O04

Matematika 3

3+2+0

6

 

2OEU3O05

Osnove objektno-orijentisanog programiranja

2+2+1

6

IV

       
 

2OEU4O01

Digitalna elektronika

2+2+1

6

 

2OEU4O02

Organizacija računarskih sistema

2+2+1

6

 

2OEU4O03

Modeliranje i simulacija dinamičkih sistema

2+1+1

6

 

2OEU4O04

Linearni sistemi automatskog upravljanja

2+2+1

7

   

Izborni blok 1  (1)

   
 

2OEU4A01

 

Matematički metodi

2+2+0

5

 

2OEU4A02

 

Matematičke osnove teorije sistema

2+2+0

5

Legenda:
P - predavanja
V - vežbe
DON - drugi oblici nastave
ESPB - evropski sistem prenosa i akumulacije bodova 

Predmeti na II godini

Električna kola

Osnovni elementi električnih kola sa jednim i dva pristupa. Graf protoka signala. Analiza eletričnih kola u prelaznom režimu primenom klasičnog postupka. Složenoperiodični ustaljeni režim. Analiza kola pomoću Laplasove i z-transformacije. Analiza i sinteza mreža sa dva pristupa. Analiza kola pomoću računara.

Osnovi elektronike

Diode i diodna kola. Bipolarni tranzistor, radna prava i radna tačka. Model bipolarnog tranzistora. MOSFET tranzistor, radna prava i radna tačka. Model MOSFET tranzistora. Osnovni pojačavački stepeni sa bipolarnim i MOSFET tranzistorom. Višestepeni pojačavači. Pojačavač sa direktnom spregom. Diferencijalni i operacioni pojačavač. Primena operacionih pojačavača. Negativna povratna sprega. Oscilatori. Pojačavači velikih signala. Izvori napona napajanja.

Metrologija električnih veličina

Osnovi teorije merenja - metrologije. Električne veličine i jedinice merenja. Standardi jedinica mera ampera, oma i volta MKSA sistema (etaloni i normativi). Strukturne šeme procesa merenja električnih veličina. Metode merenja električnih veličina. Obrada rezultata merenja i merna nesigurnost. Metrološke karakteristike električnih mernih sredstava. Analogni i digitalni merni instrumenti. Instrument sa kretnim kalemom. Proširenje mernog opsega ampermetra, voltmetra i om-metra. Merni konvertori električnih veličina. Osciloskopi.

Matematika 3

Redovi. Brojni i funkcionalni redovi. Fourierovi redovi. Obične diferencijalne jednačine. Diferencijalne jednačine prvog reda. Linearne diferencijalne jednačine drugog reda. Linearne diferencne jednačine drugog reda. Realne funkcije više realnih promenljivih. Granične vrednosti. Parcijalni izvodi i diferencijali. Ekstremne vrednosti. Integrali. Krivolinijski, dvojni, trojni, površinski integrali. Teorija polja. Prostorni izvodi. Cirkulacija i fluks. Vrste vektorskih polja. Kompleksna analiza. Kompleksne funkcije. Cauchy--Riemannovi uslovi. Kompleksna integracija. Račun ostataka. Laplaceova transformacija. Definicija, osobine i primena. Fourierova transformacija. Definicija, osobine i primena. Diskretna  Fourierova transformacija (DFT).

Osnove objektno-orijentisanog programiranja

Karakteristike objektno-orijentisane tehnika programiranja. Predstavljanje sistema mrežom objekata koji međusobno interaguju. Klase i objekti. Pravo pristupa članovima klase. Statički članovi klase. Konstruktori i destruktori. Preklapanje operatora. Nasleđivanje. Polimorfizam. Apstraktne klase. Ulazni i izlazni tokovi podataka. Prijavljivanje i obrada izuzetaka. Generičke funkcije i klase. Prostori imena.

Digitalna elektronika

Osnovna logička kola i njihove osnovne karakteristike. Kola sa kontrolom stanja visoke impendanse na izlazu. BUS HOLD kolo. Kombinaciona kola: koder; prioritetni koder; dekoder; multiplekseri; demultiplekseri; komparator binarnih brojeva. Sekvencijalna kola: SR i D latch kola; SR, D, JK, T flip-flopovi. Registri: stacionarni; pomerački; brojački. Primena registara. Statička memorija - RAM. 2D i 3D arhitektura memorija. Statičke memorije sa više portova. Asocijativna memorija. Formiranje većih memorijskih prostora. Dinamička memorija (osnovna ćelija, blokovska struktura, sekvence rada). Sinhroni dinamički memorijski moduli. Poluprovodničke memorije: ROM. EEPROM i FLASH. Arhitekture FLASH memorija. Blok struktura USB FLASH uređaja. NVRAM i RAM sa BACUP baterijom. FRAM. Programabilna kola: PLA, PAL, PLD, FPGA. Aritmetička kola. Potpuni sabirač. Sistemi za sabiranje i oduzimanje. Jedinica za predviđanje prenosa (CLA). Akumulacioni sabirač. Aritmetičko logička jedinica (ALU). Množači i delitelji binarnih brojeva. Osnovi D/A i A/D konverzije.

Organizacija računarskih sistema

Pregled osnovnih komponenti računarskih sistema. Organizacija računarskog sistema. Procesor. Memorijski podsistem. Magistrale. Ulazno/izlazni (U/I) podsistem. Struktura procesora i njegove funkcije. Registarski skup. Faze izvršenja instrukcija. Aritmetičko-logička jedinica. Memorijski model računara. Sistem prekida. Programski model mikroprocesora. Procedure, prenos parametara. Prekidni programi. Organizacija ulaza/izlaza.

Modeliranje i simulacija dinamičkih sistema

Pojam modela dinamičkog sistema. Klasifikacija modela. Principi formiranja matematičkih modela. Vrste matematičkih modela. Primeri matematičkih modela. Formiranje matematičkih modela mehaničkih, hidrauličkih, termičkih, hemijskih i tehnoloških procesa.  Matematičko modeliranje poremećaja. Modeliranje industrijskih sistema. Modeliranje u automobilskoj industriji. Grafičke tehnike modeliranja. Bond grafovi i njihova primena. Tehnike validizacije i verifikacije modela. Metodi  simulacije. Formiranje simulacionih modela. Sredstva za simulaciju. Matematička podloga digitalne simulacije. Simulacija sistema sa raspodeljenim parametrima. Simulacija sistema sa diskontinuitetima. Greške pri simulaciji i metodi za njihovo prevazilaženje. Primena simulacije u identifikaciji, projektovanju i optimizaciji SAU.  Simulacija u realnom vremenu. Simulacija složenih sistema.

Linearni sistemi automatskog upravljanja

Predavanja u okviru sledećih oblasti: Definicija, značaj i primeri linearnih sistema automatskog upravljanja (SAU). Komponente linearnih SAU. Matematički modeli, karakteristike i odzivi elemenata i sistema. Značaj povratne sprege. Strukturni blok dijagrami SAU. Koncepcija prostora stanja i osobine sistema. Stabilnost linearnih SAU. Ocena kvaliteta ponašanja linearnih SAU i kriterijumi za sintezu. Klasične metode analize i sinteze SAU.

Matematički metodi

Numeričko rešavanje sistema linearnih jednačina. Direktni i iterativni metodi. Sopstvene vrednosti matrica. Nelinearne jednačine. Sistemi nelinearnih jednačina.  Interpolacija i aproksimacija. Numeričko diferenciranje. Numerička integracija. Numeričko rešavanje ODJ. Numeričko rešavanje PDJ.

Matematičke osnove teorije sistema

Linearna algebra. Pregled matričnog računa. Sistemi linearnih jednačina. Linearna zavisnost. Singularne vrednosti matrica. Norme matrica i vektora. Rang i definitnost matrice. SVD dekompozicija. Diferencijalne jednačine. Sistemi linearnih DJ prvog reda. Fazni prostor. Homogeni linearni sistemi sa konstantnim koeficijentima. Kompleksne sopstvene vrednosti. Nehomogeni linearni sistemi. Nelinearne diferencijalne jednačine i stabilnost. Periodična rešenja i granični ciklusi. Diferencne jednačine. Niz i rekurentne relacije. Linearna diferencna jednačina prvog reda. Nelinearne diferencne jednačine. Diofantova jednačina. Racionalne funkcije. Hurvic i Šur stabilne racionalne funkcije. Diofantova jednačina dve promenljive. Bezuova jednačina. Euklidov algoritam. Operatorski račun. Laplasova transformacija. Deskretna Lapasova transformacija. Furijeova transformacija. Z-transformacija. Elementi intervalne aritematike.

Modul za Upravljanje sistemima je veoma atraktivan za buduće studente, jer omogućava sticanje znanja iz više naučnih oblasti. Pre svega, na ovom smeru budući inžinjeri se osposobljavaju za projektovanje, realizaciju i primenu sistema za upravljanje korišćenjem savremenih računara, mikrokontrolera i digitalnih procesora signala. Tokom školovanja, studenti stiču znanja iz računarske tehnike i informatike, elektronike, sistema automatskog upravljanja, robotike, merenja, energetike i telekomunikacija. Omogućeno je praktično obrazovanje i usavršavanje u oblastima primene mikroprocesora i mikrokontrolera, programabilnih logičkih kontrolera, robota i manupulatora, sistema s veštačkom inteligencijom, uređaja za merenje i akviziciju podataka, specijalizovanih računarskih sistema za ugradnju, kao i velikih računarskih sistema u upravljanju složenim procesima. Ovaj modul omogućava diplomiranim inžinjerima zapošljavanje u svim granama industrije, energetike, rudarstva, građevinarstva, kao i u komulalnoj privredi i uslužnim delatnostima.