1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

III GODINA


Sem.

Šifra

Naziv predmeta

P+V+DON

ESPB

V

       
 

2OEU5O01

Elektronska merenja

2+1+1

6

 

2OEU5O02

Upravljanje procesima

2+2+0

5

 

2OEU5O03

Engleski jezik 1

2+0+0

3

   

Izborni blok 2  (1)

   
 

2OEU5A01

 

Digitalni sistemi automatskog upravljanja

2+2+1

6

 

2OEU5A02

 

Sistemi automatskog upravljanja

2+2+1

6

   

Izborni blok 3  (1)

   
 

2OEU5B01

 

Mehatronika

2+2+1

5

 

2OEU5B02

 

Identifikacija sistema

2+2+1

5

   

Izborni blok 4  (1)

   
 

2OEU5C01

 

 Web programiranje

2+2+1

5

 

2OEU5C02

 

 Elektromehaničko pretvaranje energije

2+2+1

5

 

2OEU5C03

 

 Obnovljivi izvori energije

2+2+1

5

 

2OEU5C04

 

 RF elektronika

2+2+1

5

 

2OEU5C05

 

 Medicinska elektronika

2+2+1

5

 

2OEU5C06

 

 Telekomunikacije

2+2+1

5

 

2OEU5C07

 

 Elektromagnetika-odabrana poglavlja

2+2+0

5

VI

       
 

2OEU6O01

Programabilni logički kontroleri

2+1+1

6

 

2OEU6O02

Mikrokontroleri i programiranje

2+2+1

6

 

2OEU6O03

Engleski jezik 2

2+0+0

3

   

Izborni blok 5  (1)

   
 

2OEU6A01

 

Optimalno upravljanje

2+2+0

6

 

2OEU6A02

 

Savremeno upravljanje industrijskim procesima

2+2+0

6

   

Izborni blok 6  (1)

   
 

2OEU6B01

 

Softver za simulaciju dinamičkih sistema

2+2+1

6

 

2OEU6B02

 

Baze podataka

2+2+1

6

 

2OEU6B03

 

Senzori i pretvarači

2+1+2

6

 

2OEU6B04

 

Merenja u medicini

2+1+1

6

 

2OEU6B05

 

Osnovi energetske elektronike

2+2+1

6

 

2OEU6B06

 

Digitalna obrada signala

3+1+1

6

 

2OEU6B07

 

Tehnika konverzije

2+2+1

6

 

2OEU6B08

 

Teorija informacija i primene

2+2+1

6

 

2OEU6B09

 

Kablovski i optički komunikacioni sistemi

2+2+0

6

 

2OEU6O04

Stručna praksa / timski projekat

0+0+0

3

Legenda:
P - predavanja
V - vežbe
DON - drugi oblici nastave
ESPB - evropski sistem prenosa i akumulacije bodova

Predmeti na III godini

Elektronska merenja

Opšta klasifikacija i karakteristike mernih sistema. Merne metode i tehnike kalibracije merila. Greške merenja mernih sistema. Metrološki sistem i sledivost. Izvori mernih signala. Ispitivanje i registrovanje oblika signala. Merenje napona, struje i snage. Merenje frekvencije, faze i vremenskog intervala. Merenje karakteristika signala i sistema. Merenje impedanse, parametara elektronskih kola i poluprovodničkih komponenata. Informacione tehnologije u mernoj instrumentaciji. Virtuelna instrumentacija i vizuelizacija mernih procesa. Interfejs sistemi. Merno-informacioni sistemi.

Upravljanje procesima

Opšti pojmovi o procesima. Vrste procesa. Osobine procesa. Ekonomski aspekti upravljanja procesima. Klasični metodi upravljanja. Programsko upravljanje. Sekvencijalno upravljanje procesima. Primena računarske tehnike u upravljanju procesima. Upravljački računarski sistemi za rad u realnom vremenu. Primena mikroprocesora i mikroračunara. Primena programabilnih logičkih kontrolera. Primena računara u kompleksnoj automatizaciji procesa. Hijerarhijsko upravljanje procesima. Fazi upravljanje procesima. Primena neuronskih mreža u upravljanju procesima. Primena genetičkih algoritama u upravljanju procesima. Upravljanje tehnološkim procesima u industriji.

Engleski jezik 1

Obrada jezičkih jedinica vezanih za osnovne oblasti elektrotehnike. Upoznavanje sa stručnom terminologijom, specifičnim i karakterističnim sintaksičkim strukturama i osnovnim morfološkim procesima koji su najzastupljeniji u stručnom engleskom jeziku elektrotehnike.

Digitalni sistemi automatskog upravljanja

Predavanja u okviru sledećih oblasti: Digitalni sistemi upravljanja - struktura i komponente. Elementi teorije diskretnih signala. Proces odabiranja i rekonstrukcije signala. Transformacione metode u analizi diskretnih sistema. Funkcija diskretnog prenosa. Koncepcija prostora stanja u modelovanju diskretnih sistema automatskog upravljanja. Stabilnost diskretnih sistema automatskog upravljanja. Ocena kvaliteta ponašanja sistema u prelaznom procesu i stacionarnom stanju.

Sistemi automatskog upravljanja

Pregled razvoja sistema automatskog upravljanja (SAU). Nelinearni sistemi. Diskretni sistemi. Struktura digitalnog sistema i proces odabiranja. Funkcija diskretnog prenosa. Stabilnost diskretnih SAU. Sinteza diskretnih SAU. Primeri nelinearnih sistema. Tipične nelinearnosti i njihove karakteristike. Linearizacija nelinearnih sistema. Analiza sistema u faznoj ravni. Stabilnost nelinearnih SAU. Optimalni sistemi. Kriterijumaske funkcije. Projektovanje Kalmanovog regulatora. Kalmanov regulator sa unapred zadatim stepenom eksponencijalne stabilnosti. Podešavanje polova multivarijabilnog sistema sa povratnom spregom. Projektovanje opservera. Simulacija SAU. Primena simulacije u analizi i sintezi SAU. Softver za simulaciju SAU.

Mehatronika

Primeri mehatroničkih sistema. Odzivi i ponašanje sistema. Obrada signala. Elektronske i energetske komponente mehatroničkih sistema. Mehanički sistemi. Dinamika kretanja. Senzori u mehatronici. Elektromotori. Pneumatski sistemi. Struktura mikroprocesorskih sistema mehatronike. Povezivanje eletromehaničkih komponenti na PC. Upravljanje sistemima. Princip povratne sprege. Kontroleri kretanja. Programabilni logički kontroleri. Primeri projektovanja mehatroničkih sistema. Inteligentni sistemi.

Identifikacija sistema

Objekti identifikacije i njihova klasifikacija. Algoritmi identifikacije. Konvergencija algoritama identifikacije. Aktivna identifikacija. Gradijentni metodi identifikacije. Jednodimenzionalni i višedimenzionalni regresioni modeli. Metod nelinearne regresije. Iterativni metodi identifikacije. Metodi pasivne identifikacije. Planiranje eksperimenta. Formiranje optimalnih algoritama identifikacije. Identifikacija stohastičkih procesa. Primena ortgonalnih funkcija u identifikaciji sistema. Identifikacija fazi sistema. Primena neuro mreža u identifikaciji. Metodi za ocenu kvaliteta identifikacije. Softver za identifikaciju.

Web programiranje

Web kao multimedijalni servis Interneta, HTTP protokol i HTML. Elementi HTML jezika. CSS-Definisanje i upotreba stilova. Programiranje klijenta (Elementi JavaScript jezika). Interaktivne Web aplikacije. Programiranje servera. (CGI, ASP, PHP). Višeslojne Web aplikacije. Osnovne Java tehnologije za Web  programiranje. Elementi XML-a  i njegova primena.  Preslikavanje XML-a u HTML Web servisi. AJAX tehnologija  i Web 2.0.

Elektromehaničko pretvaranje energije

Osnovni zakoni i principi elektromehaničkog pretvaranja energije. Magnetno i električno kolo električnih mašina. Energetski bilans opšte mašine. Jednačina kretanja. Elektromagnetni momenat električnih mašina. Primeri jednopobudnih i višepobudnih sistema. Princip rada osnovnih vrsta mašina. Magnetna polja jednosmernih i naizmeničnih mašina. Magnetopobudne sile. Izvođenje namota električnih mašina. Navojni sačinioci. Elektromotorne sile. Karakteristične veličine. Mašine za jednosmernu struju. Sinhrone mašine. Asinhrone mašine. Energetski transformatori.

Obnovljivi izvori energije

Uvod  – energija i okolina, globalno snabdevanje i upotreba energije, pojam i vrste obnovljivih izvora energije. Stanje na svetskom tržištu i primeri realizovanih elektrana u Srbiji. Energija vetra: resursi, korišćenje energije vetra, vetrogeneratori, farme vetrenjača. Hidroenergija: resursi, iskorišćenje snage vode, procena raspoložive energije, vrste turbina i sistema, malehidroelektrane (tipovi i konstrukcija). Geotermalna energija: vrste geotermalnih izvora (vode, tople stene, zemlja), resursi, tehnologije i sistemi za eksploataciju. Biomasa: karakteristike, tehnologije i sistemi za korišćenje biomase, namenska proizvodnja biomase za energiju, biohemijski procesi proizvodnje (etanol, biodizel i biogas). Nuklearna energija: procesi dobijanja nuklearne energije, nuklearno gorivo. Nove tehnologije: gorive ćelije, komprimovani vodonik. Skladištenje energije: akumulacija hidroenergije, elektrohemijsko skladištenje energije (baterije), proces elektrolize, akumulirana energija komprimovanog vodonika. Solarna energija. Solarna termalna i fotonaponska energija. Vrste solarnih ćelija i njihove osnovne električne karakteristike. Modeliranje i simulacija procesa proizvodnje i električnih karakteristika solarnih ćelija. Vrste i komponente solarnih fotonaponskih sistema. Projektovanje samostalnih, hibridnih i mrežno povezanih solarnih sistema.

RF elektronika

Principi bežičnog prenosa podataka, arhitekture radio predajnika i prijemnika, oscilatorna kola, pasivni i aktivni elementi u RF kolima, transmisione linije, Smitova karta, S parametri, projektovanje malošumnih  RF pojačavača, kola za prilagođenje, projektovanje RF filtara, oscilatori i PLL,  kola za promenu frekvencije – mešači,  RF pojačavači snage, amplitudska modulacija, frekvencijska modulacija.

Medicinska elektronika

Ćelija kao izvor bioelektričnog potencijala. Električni provodni sistem srca. Standardni EKG odvodi.  Instrumentacioni pojačavač. Niskošumni operacioni pojačavač. Propusni opseg pojačavača. Problemi šumova i interferencija kod analognih kola. Filtriranje signala biopotencijala (projektovanje VF filtara, konstrukcija aktivnih i pasivnih filtara, kola za prigušenje harmonika). Detekcija pejsmejker impulsa, kola za ograničavanje nagiba signala. Hardver za digitalnu obradu signala. Realizacija digitalnih filtara. Pouzdanost i sigurnost medicinskih elektronskih uređaja. Projektovanje sistema napajanja.

Telekomunikacije

Prenos informacija. Digitalizacija signala. Osnovi modulacionih tehnika. Prenos signala sa proširenim spektrom. Multipleksni prenos signala. Osnovi kompresije signala. Zapis informacija. Osnovi tehnike kodovanja. Bežični komunikacioni sistemi. Satelitske komunikacije. Sistemi za globalno pozicioniranje (GPS).

Elektromagnetika-odabrana poglavlja

Maksvelove jednačine u integralnom i diferencijalnom obliku. Maksvelove jednačine u kompleksnom domenu. Elektromagnetne osobine sredine. Granični uslovi. Elektrostatika. Stacionarno i vremenski promenljivo elektromagnetno polje. Analitički metodi za proračun EM polja – metod razdvajanja promenljivih, korišćenje funkcija kompleksne promenljive (konformno preslikavanje). Numerički metodi za proračun EM polja - metod konačnih razlika, metoda konačnih elemenata (FEM), metoda konačnih razlika u vremenskom domenu (FDTD), metod ekvivalentne elektrode (EEM). Potencijali elektromagnetnog polja u homogenim sredinama. Pointingova teorema. Ravanski elektromagnetni talasi (u vakuumu, dielektricima, nesavršenim provodnicima, feritima i slojevitim sredinama). Polarizacija polja. Prostiranje EM talasa. Frenelovi koeficijenti. TEM, TE i TM vođeni talasi. Elektromagnetsko zračenje i antene.

Programabilni logički kontroleri

Uvod u programabilne logičke kontrolere (PLC). Ulazno izlazni uređaji. Obrada ulazno-izlaznih signala. Programiranje programabilnih logičkih kontrolera. Leder dijagrami. Logičke funkcije. Primeri. Komponente PLC-a. Unutrašnji releji. Tajmeri. Brojači. Šift registri. Obrada podataka. Faze u razvoju programa za PLC. Testiranje i otklanjanje grešaka. Primena aktuelnih PLC sistema različitih proizvođača (Simens, Omron, Micubiši, Alen Bredli, Schnieder Electric). Primer primene PLC-a u upravljanju pokretnom trakom u auto industriji.

Mikrokontroleri i programiranje

Uvod. Područja primene. Selekcija mikrokontrolera (MK). Arhitektura MK-a. Memorijski prostori MK-a. Registri MK-a. Programski brojač, akumulator, statusni registar. Prekidi i njihovo korišćenje. Stek. Opcije i specifičnosti MK-a. Stanja MK-a. U-I portovi MK-a. Tajmerski, komunikacioni i A/D i D/A moduli. Format instrukcija. Tipovi adresiranja operanada. Set instrukcija MK-a. Razvoj i projektovanje aplikacije. Integrisano razvojno okruženje. Asembler i C. Testiranje i ispravljanje izvornog koda. Simulacija. Loadovanje programa u MK. Testiranje i emulacija u kolu. Povezivanje senzora, displeja na MK. Realizacija P, PI, PID algoritama upravljanja. MK-sko upravljanje DC i koračnim motorom. DSP MK-om. Realizacije sa niskom potrošnjom i povećanom pouzdanošću.

Engleski jezik 2

Obrada naprednih jezičkih jedinica vezanih za osnovne oblasti elektrotehnike. Produbljivanje znanja o stručnoj terminologiji, specifičnim i karakterističnim sintaksičkim strukturama i morfološkim procesima koji su najzastupljeniji u stručnom engleskom jeziku elektrotehnike. Upoznavanje sa osnovnim principima i vrstama usmenih i pisanih komunikacija za potrebe elektrotehnike.

Optimalno upravljanje

Predavanja u okviru sledećih oblasti: Zadaci optimizacije kriterijumske funkcije bez i sa algebarskim ograničenjem. Lagranžovi multiplikatori i Hamiltonova funkcija. Klasični prilazi projektovanju kontinualnih i digitalnih sistema optimalnog upravljanja. Potrebni uslovi optimalnosti. Metod varijacionog računa. Metod principa maksimuma. Princip optimalnosti i metod dinamičkog programiranja. Kontinualni linearni kvadratni optimalni regulatori stanja. Princip separacije i projektovanje opservera. Primeri projektovanja.

Savremeno upravljanje industrijskim procesima

Osnove neuronskih mreža. Klasifikacija neuronskih mreža. Osnovna svojstva neuronskih mreža. Učenje neuronskih mreža. Primena neuronskih mreža. Statičke i dinamičke neuronske mreže. Algoritmi učenja neuronskih mreža. Nerekurzivni algoritmi i rekurzivni algoritmi. Primena neuronskih mreža u identifikaciji dinamičkih sistema. Algoritmi upravljanja bazirani na neuronskim mrežama. Genetički algoritmi. Minimizacija ciljne funkcije. Klasifikacija postupaka pretrage i optimizacije. Operatori u genetičkim algoritmima (selekcije, mutacije, ukrštanja). Uticaj parametara na ponašanje genetičkog algoritma. Fazi upravljanje. Lingvističke promenljive. Fazi skupovi. Fazifikacija. Mehanizam zaključivanja. Defazifikacija. Takagi-Sugeno fazi sistemi. Fazi sistemi upravljanja. Primeri  projektovanja i primene fazi upravljanja u industrijskim procesima. Prediktivno upravljanje. Osnove. Prediktivno upravljanje kod diskretnih sistema. Prediktivno upravljanje kod kontinualnih sistema. Implementacija sistema sa prediktivnim upravljanjem.

Softver za simulaciju dinamičkih sistema

Istorijski pregled razvoja softvera za simulaciju. Simulacioni softver orijentisan na modele sistema u obliku jednačina. Simulacioni alati orijentisani na blok dijagrame. Korisnički interfejs simulacionog okruženja. Kontinualni linearni sistemi i simulacija. Diskretni sistemi i simulacija. Simulacija nelinearnih sistema. Sistemi sa stohastičkim parametrima. Monte Carlo simulacija. Veštačka inteligencija i simulacija. Simulacioni softver namenjen bond graf modelima. Primena sistema baziranih na znanju u modeliranju i simulaciji. Kvalitativno modeliranje i simulacija. Greške pri simulaciji i metodi za njihovo prevazilaženje. Specijalizovan softver za simulaciju određenih klasa sistema. Modeliranje i simulacija u praksi.

Baze podataka

Uvod u baze podataka: osnovni pojmovi (podatak, informacija, baza podataka, sistem za upravljanje bazama podataka, sistem baza podataka, aplikacije nad bazom podataka), konvencionalna obrada i obrada zasnovana na bazama podataka, kategorizacija korisnika baza podataka, prednosti i nedostaci, istorijat razvoja. Modeli podataka: nivoi apstrakcije kod DBMSa, pojam modela podataka i njegove komponente, koncpetualno projektovanje baze podataka, (E)ER model podataka, kocepti (E)ER modela i grafička notacija ((E)ER dijagram), projektovanje baze podataka korišćenjem (E)ER modela podataka. Relacioni model: koncepti relacionog modela, strukturna i integritetna komponenta, šema relacije, pojava relacije, ključ relacije, specifikacija ograničenja, SQL DDL naredbe. Relaciona algebra: relaciona algebra, operacije relacione algebre – selekcija, projekcija, spoj i vrste spojeva, unija, presek, razlika, Dekartov proizvod, upiti relacione algebre, primeri upita. Funkcionalne zavisnosti: definicija funkcionalni zavisnosti, pravila izvođenja funkcionalni zavisnosti, zatvarač skupa funkcionalnih zavisnosti, zatvarač skupa atributa, određivanje jednog ključa šeme relacije, nalaženje svih ključeva. Analiza šeme relacije: proces nalize i kvalitet projektovane šeme baze podataka, anomalije kod loše projektovanih baza podataka, dekompozicija relacija kod normalizacije i svojstva. Normalizacija: svrha normalizacije i normalne forme, definicije i test normalnih formi (prva, druga, treća normalna forma i Boyce-Codd-ova normalna forma), postupak normalizacije i primeri iz prakse. Uvod u transakcionu obradu: pojam transakcija, ACID svojstva transakcija, transakcije na nivou DBMS-a i potencijalni problemi kod ažururanja, transakcije i oporavak baze podataka. Arhitektura sistema baza podataka, pregled: monolitni sistemi, višekorisnički, klijent-server sistemi, dvoslojne i troslojne ahitekture, paralelni/distribuirani server baza podataka, fragmentacija podataka.

Senzori i pretvarači

Informaciono-procesni sistemi. Merni i kontrolni sistemi.Pretvarači. Definicija i podela senzora. Opšte senzorske karakteroistike i ograničenja. Definicije parametara. Kalibracija. Korekcija greške.Tehnologija izrade. Pouzdanost. Senzori signala zračenja, mehaničkih signal,toplotnih signala, magnetnih signala, hemijskih signala, bioloških signala. Konstrukcije i principi rada. Primene. Inteligentni senzori i pretvarači. Funkcionalni blokovi. Mikromehanički senori, komponente i sistemi. Funkcionalni blokovi. Integrisani senzori na bazi mikroelektromehaničkih (MEMS) komponmenata.

Merenja u medicini

Elektromedicinski merni sistemi i njihove karakteristike. Pojačavači biopotencijala i izolacioni pojačavači. Elektronski uređaji za registrovanje i merenje biopotencijala (elektromiograf, elektrokardiograf, elektroencefalograf,...). Merenje pulsa, krvnog pritiska i protoka krvi. Merenje ostalih veličina na telu čoveka. Zaštita pacijenta od dejstva električne energije.

Osnovi energetske elektronike

Uvod u energetsku elektroniku. Elektronske energetske komponente (dioda, bipolarni tranzistor, tiristor, MOSFET, IGBT). Tehnika primene energetskih komponenata (hlađenje, zaštita, grupni rad komponenata). Osnovna kola sa diodama i tiristorima. Kontroleri naizmeničnog napona. Prirodna i prinudna komutacija. Izvori jednosmernog napona napajanja (diodni ispravljači, tiristorski ispravljači).

Digitalna obrada signala

z transformacija. Inverzna z transformacija. Diskretna Furijeova transformacija. Kratkotrajna Furijeova transformacija. Diskretne mreže. Linearne diferencne jednačine sa konstantnim koeficijentima. Blok dijagram za predstavljanje diskretnih mreža. Prenosna funkcija diskretne mreže. Frekvencijski odziv. Kontinualno diskretne transformacije. Transformacija izvoda. Impulsno invarijantna transformacija. Bilinearna transformacija. Nerekurzivni digitalni filtri. Mreže sa linearnom faznom karakteristikom. Projektovanje nerekurzivnih filtara. Prozorske funkcije. Projektovanje nerekurzivnog filtra u frekvencijskom domenu.  Hilbertov transformator.

Tehnika konverzije

Istorijat razvoja konvertora. Kodiranje i kvantizacija. Teorija odmeravanja. Greške konvertora. Arhitektura konvertora (ADC, DAC, Sigma-Delta). Testiranje konvertora. Kola za spregu. Referentni izvori, generatori taktnog signala, analogni prekidači i multiplekseri, kola za odmeravanje i držanje. Primeri primene konvertora: Precizno kondicioniranje signala, Digitalni potenciometar, Digitalni audio, Digitalni video displeji, Softverski radio, Direktna digitalna sinteza.

Teorija informacija i primene

Pojam informacije. Količina informacija. Diskretni izvori informacija bez memorije i sa memorijom. Kontinualni izvori informacija. Statističko kodovanje. Kraftova i Makmilanova nejednakost. Kompaktni kod. Prva Šenonova teorema. Efikasnost i redundansa koda. Hafmenov i Lempel-Zivov kod. Diskretni model telekomunikacionog kanala. Kapacitet diskretnog i kontinualnog kanala. Arimoto-Blahutov algoritam. Hemingovo rastojanje. Druga Šenonova teorema. Uvod u zaštitno kodovanje. Linearni blok kodovi. Ciklični kodovi. Konvolucioni kodovi. Viterbijev algoritam. BCJR (Bahl-Cocke-Jelinek-Raviv) algoritam. Uvod u kriptologiju.

Kablovski i optički komunikacioni sistemi

Istorijat razvoja kablovskih i optičkih komunikacionih sistema. Telekomunikacioni kablovi sa metalnim provodnicima. Optički kablovi. Spajanje i nastavljanje optičkih kablova. Kablovski sistemi. Hibridni optičko-koaksijalni sistemi. Pasivne optoelektronske komponente. Aktivne optoelektronske komponente. Optički sistemi i mreže. Osnovni principi strukturnog kabliranja.

Modul za Upravljanje sistemima je veoma atraktivan za buduće studente, jer omogućava sticanje znanja iz više naučnih oblasti. Pre svega, na ovom smeru budući inžinjeri se osposobljavaju za projektovanje, realizaciju i primenu sistema za upravljanje korišćenjem savremenih računara, mikrokontrolera i digitalnih procesora signala. Tokom školovanja, studenti stiču znanja iz računarske tehnike i informatike, elektronike, sistema automatskog upravljanja, robotike, merenja, energetike i telekomunikacija. Omogućeno je praktično obrazovanje i usavršavanje u oblastima primene mikroprocesora i mikrokontrolera, programabilnih logičkih kontrolera, robota i manupulatora, sistema s veštačkom inteligencijom, uređaja za merenje i akviziciju podataka, specijalizovanih računarskih sistema za ugradnju, kao i velikih računarskih sistema u upravljanju složenim procesima. Ovaj modul omogućava diplomiranim inžinjerima zapošljavanje u svim granama industrije, energetike, rudarstva, građevinarstva, kao i u komulalnoj privredi i uslužnim delatnostima.